Tüzük

Turkish American Trabzonspor Fans Association Derneği Tüzüğü

BÖLÜM – 1

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 – DERNEĞiN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Turkish American Trabzonspor Fans Association” dir. Merkezi New York’tadır. A.B.D nin değişik bölgelerinde bölge temsilcilikleri açabilir ve bölge temsilcileri Turkish American Trabzonspor Fans Association’ın doğal yönetim kurulu veya komite üyeleri olurlar. Dernek başkanı Amerika’nin başka bölgelerinde yaşayabilir. Bu tüzükte bundan sonra dernek sadece “Turkish American Trabzonspor Fans Association” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – TrabzonsporUSA AMACI

Turkish American Trabzonspor Fans Association’in amacı, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayıp Trabzonspor Klübü’ ne gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, taraftarlar arasında işbirliğini geliştirmek, Trabzonspor ile bağlarını güçlü tutmak ve Trabzonspor Klübüne destek için maddi manevi tüm imkânlarını kullanmak, Trabzonspor’un ve Trabzon şehrinin Amerika’da tanınırlığına katkıda bulunmak, ve bu amaçla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek, yönetmek ve Turkish American Trabzonspor Fans Association Okul ve Futbol Okulu kurulmasını sağlamak.

Turkish American Trabzonspor Fans Association Laik, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlıdır, Turkish American Trabzonspor Fans Association yönetim çatısı altında bunların dışında hiç bir siyasi fikre yakın çaba sarfedilemez, Turkish American Trabzonspor Fans Association kanuni tüm kurumlara ve sivil toplum örgütlerine eşit mesafede işbirliğine gidebilir, özellikle Trabzonspor Klüb’ünün çıkarlarını ve şahsiyetini esas alır ve bu yönde çaba sarfeder.

Turkish American Trabzonspor Fans Association Amerika Birleşik Devletlerindeki (ABD) dernekler kanununa göre hareket eder ve bu yasalar çerçevesinde çalışmalarını yürütürken gerekirse yardım ve bağış alır, toplar; Aynı zamanda taşınır taşınmaz mallar satın alabilir, kiralayabilir. Ve ayrıca üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili yayın organı çıkarabilir, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer gösteriler düzenleyebilir.

MADDE 3 – Turkish American Trabzonspor Fans Association KURUCULARI

Turkish American Trabzonspor Fans Association Derneği 2022 Yılında Derneğin Yönetim kurulu, Olgun Kurkan, Şeker Özşahin, Soner Serdar, Pınar Fazlıoğlu, İsmail H. Aydemir, Yusuf Sağlam’dan oluştu. Olgun Kurkan derneğin ilk başkanı olarak belirlendi.

MADDE 4- Turkish American Trabzonspor Fans Association BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ

Turkish American Trabzonspor Fans Association Amerika’nin değişik bölgelerinde temsilcilikler açabilir. Bölge temsilcilikleri kendi yönetim kurulunu oluşturabilir, yapacağı yönetim kurulu seçimlerine Turkish American Trabzonspor Fans Association’dan bir gözlemci talep eder. Bölge temsilcilikleri Turkish American Trabzonspor Fans Association kongresine delege gönderebilirler.

MADDE 5- Turkish American Trabzonspor Fans Association AMBLEMİ

Turkish American Trabzonspor Fans Association; kuruluş aşamasında kabul edilen amblem kullanılır. Gerekirse zaman içerisinde yetkili kurullarca değişiklik yapılabilir.

MADDE 6 – Turkish American Trabzonspor Fans Association DERNEĞiNiN HEDEF VE FAALİYETLERİ

Turkish American Trabzonspor Fans Association’nın ana hedef ve faaliyetleri ABD’deki Trabzonspor’lular ve Trabzon’lular arasındaki dayanışma ve tanışmayı pekiştirmek, Trabzon’un imaj ve tanınmasına yardımda bulunmak, Trabzon kültür ve sanatını ABD’de tanıtmak ve muhtelif şekillerde Trabzonspor’a mücadelelerinde destek ve başarı sağlamaktır.

MADDE 7 – ÜYELİK ŞARTLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Trabzonspor’luluk ruh ve sevgisine sahip üyelik aidatını ödeyip üyelik formunu dolduran ve Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet eden herkes Turkish American Trabzonspor Fans Association üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik şartlarını yerine getiren üyeler “Aktif Üye” olarak sınıflandırılırlar. 4 Yıl Aktif Üye Konumunu Koruyanlar, Trabzonspor Üyesi olanlar ve Turkish American Trabzonspor Fans Association Yönetiminde 2 yıl görev alanlar Başkan olmak için aday olabilirler.

Ancak;

 1. Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum olanlar,
 2. Danışma Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanlanmamış başvurular,
 3. Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar.

MADDE 8 – ABD DIŞINDAN ÜYELiK ŞARTLARI

Turkish American Trabzonspor Fans Association’e desteklemek amacı ile üyelik şartlarına haiz ülke dışından şahıslar üyelik başvuruşu yapabilirler. Ancak bu kategorideki üyeler seçimlerde oy kullanamaz veya yönetim kurulu için aday olamazlar. Sadece Yönetim Kurulunun belirleyeceği komitelerde görev alabilirler.

MADDE 9 – ONUR ÜYELiĞi

Trabzonspor sevgisi ile temayüz etmiş ve mevcudiyetleri ile Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandıran kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen başvuru Danışma Kurulu’na sunulur. Danıṣma Kurulu üyelerinin oy birliği ile belirlenir. Onur üyelerinin isimleri Turkish American Trabzonspor Fans Association web sitesinde veya derneğin yayınladığı dergilerde yeralır.

MADDE 10 – ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT VE YILLIK AİDAT

Turkish American Trabzonspor Fans Association’e üye olmak isteyen şahıs, müracaat formunu doldurarak internet üzerinden veya posta yolu ile bizzat derneğe başvurulur.

Aidat miktarı her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir ve üyelere duyrulur.

MADDE 11 – ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat veya yazılı olarak yerine seçeceği bir kişi vasıtası ile kullanır.

Her üye;

a. Turkish American Trabzonspor Fans Association Yönetim kurullarında veya komitelerinde görev almaya.

b. Derneğin sportif, sosyal ve eğitsel bütün faaliyet alanlarında, amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

c. Tüzük ve yönetmenlik hükümlerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

d. Üyelere Turkish American Trabzonspor Fans Association’in organize edeceği faaliyetlerin duyurularını almada öncelik tanınır, şayet yönetim kurulu kararı var ise sosyal faaliyetlerde aktif üyelere öncelik tanınır ve gerçekleşen faaliyetlerden indirim alır.

MADDE 12 – ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

a. Üyeliğini belirlenen tarihlerde yenilememek.

b. Tüzüğün 6. Maddesindeki yükümlülüklerin ortadan kalkması

c. Turkish American Trabzonspor Fans Association’den izinsiz derneği yükümlülük altına sokanlar.

d. Üyeler arasına nifak sokmak veya Turkish American Trabzonspor Fans Association’in gelişmesine, birliğine engel teşkil edecek negatif
davranışlar sergilemek ve yaymak.

e. Turkish American Trabzonspor Fans Association’in misyonuna hizmet etmeyen davranışlarda bulunmak.

f . Üyelik Yönetim Kurulu teklifi veya kendi insiyatifleriyle Danışma kurulunca sonlandirilir ve mazeret bildirmeden şahsa bildirilir.

BÖLÜM – 2

MADDE 1- Turkish American Trabzonspor Fans Association DERNEĞiNiN ORGANLARI

A. Genel Kurul

B. Danışma Kurulu

C. Yönetim Kurulu

Olmak üzere üç kuruldan ibarettir

MADDE-2 GENEL KURUL

Genel Kurul, derneğin aktif üyelerinden teşekkül eder. Her yıl yönetim kurulunun belirleyeceği bir ilde üyelerinin katılımı ile toplanır. Genel kurulun tarihi, yeri, ve zamanı Danışma Kurulu ile istişare edilerek yönetim kurulu tarafından alınır ve bir ay önce tüm aktif üyelere “Acenda” ile duyrulur.

Genel kurula Turkish American Trabzonspor Fans Association Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu üyeleri ve Aktif üyeler katılırlar ve oy kullanırlar.

Genel kurula davet edilen özel davetliler, izleyiciler bölümünde oturur ve hiç bir oylama işleminde bulunamazlar.

Genel Kurul toplantısında çoğunluk için yüzde elli çoğunluk şartı aranır. Seçimler Danışma Kurulu kararınca mektupla da yapılabilir.

Tüzük değişikliği veya dernek feshi kararları için hem Yönetim Kurulu hem de Danışma Kurulu’nun onayı ile hazırlanan taslak genel kongrede üyelerin oylarına sunulur.

MADDE 3 – GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.

a. Dernek organlarının seçilmesi,

b. Yönetim ve Danışma Kurullarının raporlarının görüşülmesi,

c. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer Kurullara yetki verilmesi,

f. Gerekirse Turkish American Trabzonspor Fans Association tüzüğünün değiştirilerek oylanması.

g. Derneğin fesh edilmesi

h. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 4- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul,

a. Her yıl bir defa toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Derneğin mali, idari ve sportif faaliyetleriyle ile ilgili konuların müzakeresi için her yıl, Dernek organlarının seçimi iki yılda bir yapılır.

b. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü olağanüstü hallerde Danışma Kurulunun onayı veya direk talebi ile veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/2’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir, bu durumda Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir ve uygunluğu tespit edilir.

c. Olağanüstü genel kurulda sadece toplantı amacında belirlenen acenda görüşülebilir.

d. Olağan Genel Kurul bildirisi üyelere en geç iki ay önce, olağanüstü genel Kurul toplantısı ise en geç 15 gün önce üyelere ve Turkish American Trabzonspor Fans Association kurullarına bildirilir. Bu bildiride genel kurul yeri, tarihi ve zamanı açıkça belirtilmelidir.

e-Genel kurul bildirisi üyelere e-mail, US posta servisi veya fax ile bildirilebilir.

f.Genel Kurulun açılışı üyelerin çoğunluğunun (yarıdan bir fazlası) kendi yerine yazılı olarak başkasına yetki vermek veya bir fiil katılımı ile mümkün olur. Şayet toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yeni bir toplantı için karar alınır, bu toplantıya kadar yönetim kurulu görevine devam eder.

g. Genel Kurula katılan tüm aktif üyeler sekreterin hazırlayacağı isim cetvelini imzalar ve yerini alır.

h. Genel Kurula divan başkanlığı için aday olan aktif üyeler veya Danışma Kurulu üyeleri arasından birisi açık oyla üyeler tarafından seçilir. Genel Kongre de ayrıca iki sekreter seçilir. Sekreterler toplantı tutanaklarını hazırlar.

MADDE- 5 GENEL KURUL GÜNDEMİ

a. Divan başkanı seçimi

b. Genel kurul üyelerince bir sekreterin seçimi

c. Gündemin onaylanması (Toplantıda yalnızca gündemde olan maddeler görüşülür)

d. Faaliyet Raporunun Sunumu

e. Mali Raporun sunumu

f. Danışma Kurulu Başkanı Raporu

g. Soru ve cevaplar

h. Yönetimin aklanması için Genel Kurul kararınca açık veya kapalı oylama

i. Seçimler

j. Seçimlerde yapılacak aday konuşma sürelerini divan başkanı tarafından gereğinde Genel Kurul’un onayına sunularak belirlenir.

k. Yönetim Kurulu seçimleri. Yeni seçilen Başkan çalışmak istediği Yönetim Kurulu üyelerini Genel Kurul’un kabulüne sunar. Açık oy ve oy çoğunluğu gözetilir. l. Genel Kurul toplantılarında, başkanlık divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe kararlar açık oyla alınır.

Toplantının sunumuna itirazlar olması durumunda Robert Rules’un yenilenmiş hali toplantının yönetilmesine yardımcı olur.

n. Eski Yönetim Kurulu Başkanı Danışma Kurulunun onayı ile Danışma Kurulu üyesi olarak yer alır.

MADDE 6 – DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu Turkish American Trabzonspor Fans Association kurucu üyelerinden ve ilave olarak genel kurulun seçeceği şahıslardan oluşur.

Turkish American Trabzonspor Fans Association Kurucuları Danışma Kurulunun tabi üyesidirler (Her hangi bir kurucu üyenin Turkish American Trabzonspor Fans Association yönetim kurulunda yer alması halinde Danışma kurulunda yer alamaz, veya danışma kurulundan istifa eder), kurul en az 3, en fazla 11 kişiden oluşur Kurucu üyelerin haricinde seçilecek Danışma Kurulu üyeleri iki yıllığına görev yapar. Danışma Kurulu kendi içinde başkanını seçer.

MADDE 7 – DANIŞMA KURULU ÜYELERiNiN GÖREVLERi

Danışma Kurulu üyeleri Turkish American Trabzonspor Fans Association’in başarılı olması ve gereken maddi manevi desteği sağlaması için çaba sarfeder. Danışma Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge, kayıtları denetleyebilir, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler ve senelik genel kurulda rapor eder. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunabilir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kuruluna ibra edilip edilmemesi hakkında açık teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Yönetim Kurulunun Turkish American Trabzonspor Fans Association misyonuna uygun hareket edip etmediğini denetler, amaç veya tüzük kurallarına aykırı yönetildiği tespit edilirse Danışma Kurulu oy çokluğu ile yönetim kurulunu feshedip Turkish American Trabzonspor Fans Association’i olağanüstü seçimlere götürebilir.
Danışma kurulu gerek görüldüğünde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

MADDE 8 – YÖNETİM KURULU

İlk yönetim kurulu kurucular tarafından atanır. Tüzük çalışmaları bitirildikten sonra Turkish American Trabzonspor Fans Association Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da üyeler tarafından 2 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu üyelikleri Başkan, Baskan Vekili,1 Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Genel Sekreter Yardımcısı, 1 asil Yönetim Kurulu üyesi olarak 7 kisiden oluşur ve ayrıca 2 yedek üye seçilir. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında iş bölümü yaparlar, komiteler ve komitelerde görev yapacak üyeleri belirlerler. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. İstifa veya her hangi bir nedenle yönetim kurulundaki boşalmalara yönetim kurulunun teklifi ve Danışma kurulunun onayı ile üyeler arasından atama yapılabilir, bu göreve gelen üye gelecek genel seçimlere kadar bu görevi ifa eder.

MADDE 9 – GENEL KURULDA OY KULLANMA

Kurulda üyeler arasından iki komite oluşturulur, bu komiteye seçilen üyeler Divan başkanının üyeler arasından oya sunarak seçimi ile gerçekleşir.

a. Geçerli Üyelikleri tespit komitesi; Bu komite en az 2 kişiden oluşur ve Komite seçim veya toplantı başlamadan evvel katılan üyelerin aktif olup olmadığını Turkish American Trabzonspor Fans Association kayıtlarından teyid eder ve geçerli üyelerin her birine Turkish American Trabzonspor Fans Association mühürlü oy pusulası teslim eder. Geçerli üye listesinin bir kopyasını divan başkanına teslim edilir. Komite Başkan

b. Oyları Tasnif Komitesi; Oyların düzenli kullanılmasını ve sayılmasını gerçekleştirir. Bu komite 3 kişiden oluşur. Genel kurulda seçimler şayet yönetim kuruluna tek aday varsa açık oyla iki grup adaysa gizli oyla yapılır. Acendadaki her hangi bir madde açık oyla üyelerin oyuna sunulur. Aktif üyeler başka bir aktif üyenin oyunu proxy ile kullanabilir (bir üye kendi oyundan başka ancak 2 yazılı yetki belgesi daha kullanabilir). Genel kurula katılan üyelerin en çok oyunu alan üye yönetim kuruluna seçilir. Oy sayısına göre iki üye yedek listeye alınır.

Toplantı ve seçim sonuçları Divan başkanı ve genel kurul sekreterleri tarafından tutanaklara geçirilir ve kendileri tarafından onaylanır.

Genel kurulla ilgili tüm itirazlar Divan başkanına iletilir.

Genel Kurul Seçim sonuclari veya alınan kararlar üyelere 15 gün içinde duyrulur.

MADDE 10 – YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLi

Yönetim Kurulu 30 günde en az bir kez toplanır .Toplantılar yüz yüze görüşme olarak yapılabileceği gibi günümüz teknoloji imkânları kullanılarak telekonferans veya görüntülü kamera yöntemi ilede gerçekleştirilebilir. Yönetim kurulu kararları toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Toplantılara Danışma Kurulundan en az bir veya gerek görülürse bir kaç üye katılır.
Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve toplantıdan önce Yönetim kurulu üyelerine gönderilir. Toplantıda alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulur. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen veya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Her Yönetim Kurulu toplantısı sonrası mali durum hakkında Danışma Kuruluna bilgi verilir, düzenli olarak tutulan hesaplar gösterilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas Kurullarının görüşünü alarak Derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Genel Kurul kararlarını yürütmek,
 4. Sosyal, sportif ve eğitsel tesislerin kurulmasına karar vermek ve tesis faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, tesislerin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,
 5. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
 6. Dernek Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak.
 7. Yönetmelilikleri güncellemek
 8. Genel Kurul gündemini hazırlamak,
 9. Her yıl Kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek,
 10. Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
 11. Üyelik başvurularını değerlendirerek üye kabulüne veya üyelikten çıkarmaya karar vermek.
 12. Yönetim kurulu üyeleri hizmetleri karşılığında dernekten para talep edemezler.

MADDE 12 – BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan, derneğin genel koordinatörü vazifesi görür, yönetim kuruluna başkanlık eder, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını gerçekleştirir. Kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Yönetim kurulu ile Danışma kurulu arasındaki iletişimi sağlar. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil eder. Dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetleri yürütür. Yönetim kurulu adına ayda bir Danışma kuruluna yürütülen faaliyetler hakkında rapor verir. Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan vekili veya Yardımcısı tarafından kullanılır.

MADDE 13- BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREVLERi

Başkanın bulunmadığı anlarda başkan adına tüm görevleri yerine getirirler veya yönetim kurulunca kendisine tevdii edilen görevleri ifa ederler. Herhangi bir nedenle başkanın görevinden ayrılması ile boşalan başkanlığa,başkanvekili getirilir ve dönem sonuna kadar bu görevi ifa eder.

MADDE 14 – BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERi

Başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda kendisine vekalet ederler. Yönetim kurulunda adına belirlenen çeşitli faaliyetlere veya komitelere başkanlık ederler.

MADDE 15 – GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Her türlü yazışmaları yürütür. Toplantı notlarını tutar ve kayıt altına alır. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Genel kurul toplantılarının hazırlıklarını yürütür. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. Genel Sekreterin olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.

MADDE 16 – SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sayman üye, Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, Derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde ödemeleri yapar. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Sayman tüm harcamaların kayıtlarını ve faturalarını kayıt altına almakla yükümlüdür. Sayman üyenin bilgisi dahilinde Başkan da ödeme yapma yetkisine sahiptir.Yönetim kurulu üyeleri dernek adına yapılması onaylanmış harcamalarını fatura ibraz etmek koşulu ile geri alma hakkına sahiptirler.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULU ÜYESiNiN GÖREVLERi

Yönetim Kurulu üyeleri Turkish American Trabzonspor Fans Association yönetim kurulunun birer üyesidir, görev alacakları komite veya unvanlar kendilerine yönetim kurulu başkanı tarafından tevdi edilir.

MADDE 18 – GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Genel Sekreterin bulunmadığı yeterli olmadığı zamanlar genel sekreter adına vazife görürler.Yönetim kurulu kararı ile her hangi bir komitede görevlendirilebilir.

MADDE 19- TOPLANTI ŞEKLi

Turkish American Trabzonspor Fans Association yönetim kurulu veya Danışma kurulu üyeleri toplantılarını bir fiil yüz yüze, e-mail veya telekonferans yöntemi ile gerçekleştirebilir.

MADDE 20- TÜZÜĞÜN UYGULANMASI

Bu tüzükte mevcut olmayan durumlar hasıl olduğunda A.B.D deki dernekler kanununa baş vurulacaktır. Her hangi bir anlaşmazlık esnasında Amerikan sulh mahkemelerine baş vuru esastır.

Başa dön tuşu